Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Przedmiot działaności

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie bieżącego zapewnienia prawidłowej esksploatacji budynków komunalnych a w szczególności:

 • Eksploatacja budynków mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń infrastruktury towarzyszących budynkom i lokalom
 • Podpisywanie umów najmu lokali mieszkalnych na podstawie skierowań z Urzędu Miasta
 • Wynajem lokali użytkowych i garaży
 • Opiniowanie wniosków o zamianę mieszkań komunalnych oraz pośrednictwo przy zamianie mieszkań
 • Sprawowanie Zarządu, na zasadach zlecenia, budynkami mieszkalnymi i mieszkaniami nie stanowiącymi własności Spółki – wspólnoty mieszkaniowe.
 • Wykonastwo robót remontowych i budowlanych
 • Dzialalność usługowa w zakresie przedsiębiorstwa Spółki oraz inne usługi w oparciu o posiadaną bazę.

ZGM administruje i zarządza 143 budynkami, w których znajdują się 3064 lokale mieszkalne oraz ponad 100 lokali użytkowych. 

70 budynków to budynki wspólnot mieszkaniowych (gdzie znajduje się 2515 lokali mieszkalnych), wśród których w 59 budynkach udziały posiada Miasto Skierniewice. 

Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta prowadzone jest na podstawie umów nieodpłatnego użytkowania zawartych w formie aktów notarialnych w dniu 13 lipca 2001 roku /Rep.A nr 2723/2001/ i 28 grudnia 2001 roku /Rep.A nr 4756/2001/ pomiędzy Zarządem Miasta Skierniewice, a Zarządem spółki. 

Działalność ZGM finansowana jest z pobieranych opłat w postaci czynszu  za wynajem lokali mieszkalnych, zaliczek na poczet zarządu nieruchomością wspólną od członków wspólnot mieszkaniowych i czynszów za wynajem lokali użytkowych.

 ZGM- jako administrator i zarządca budynków jest pośrednikiem w pobieraniu opłat za energię cieplną, wodę i ścieki, nieczystości stałe, energię elektryczną i gaz.
 

W ramach realizowanej działalności ZGM prowadzi pełną obsługę administracyjną oraz finansowo-księgową administrowanych i zarządzanych zasobów, jak również obsługę techniczną-łącznie z prowadzeniem prac
remontowo-konserwacyjnych, a także utrzymaniem terenów zielonych
(ponad 100.000 m2), placów, dróg i chodników (ponad 80.000 m2). 

Spółka ZGM jako niezależny podmiot gospodarczy, działając w ramach decyzji Rady Gminy dot. polityki mieszkaniowej jest:

 1. Całkowicie odpowiedzialna za zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy, za stan tych zasobów i osiągane zyski,
 2. Swobodna w sprawach inwestycyjnych,
 3. Obowiązana do skutecznego działania na rynku mieszkaniowym.

ZGM w sprawach najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy stosuje postanowienia ustawy „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o  zmianie Kodeksu cywilnego” – ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.- lokatorów obowiązuje czynsz ustalany przez Gminę. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.635.000 tys. złotych i dzieli się na 1635  równych i niepodzielnych udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Skierniewice reprezentowane przez Prezydenta Miasta, które posiada 100% udziałów. 

Przedmiot działalności:

 
 1. 4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 2. 4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 3. 4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 4. 4332Z Zakładanie stolarki budowlanej
 5. 4334Z Malowanie i szklenie
 6. 4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 7. 4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 8. 6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 9. 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 10. 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 11. 8110Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
Zobacz również