Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Podstrony w tym dziale
KONKURS OFERT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
96-100 Skierniewice ul. Rawska 33

O G Ł A S Z A

KONKURS OFERT
NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SPÓŁKI


Zainteresowani mogą składać oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na ubezpieczenie”, w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.12.2014 r.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2014 r.

Szczegółowe informacje o majątku Spółki i rodzaju ubezpieczeń można uzyskać osobiście w dziale księgowości ZGM, pok. nr 9 lub telefonicznie pod numerem:
46/ 833 26 53 wew. 11.

Zobacz również