Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

96-100 Skierniewice ul. Rawska 33

O G Ł A S Z A

Aukcję

( ustny przetarg nieograniczony)

na wynajem lokali użytkowych

1/ Jagiellońska 8/16 paw. 1 (87,70m²) – godz. 9°°

cena wywoławcza netto – 16,00zł/m²

2/ Jagiellońska 8/16 paw. 6 (91,70m²) - godz. 9³°

cena wywoławcza netto – 16,00zł/m²

3/ Jagiellońska 8/ 16 paw. 9 (89,10m²) - godz. 10°°

cena wywoławcza netto 16,00zł/ m²

4/ Jagiellońska 8/16 paw. 11 (89,10m²) - godz. 10³°

cena wywoławcza netto 16,00zł/m²

5/ Batorego 37/39 (91,70m²) - godz. 11°°

cena wywoławcza netto 15,00zł/m²

6/ Batorego 2 (36,98m²) - godz. 11³°

cena wywoławcza netto 30,00zł/m²

7/ Sienkiewicza 18 (74,40m²) - godz. 12°°

cena wywoławcza netto 25,00zł/m²

( do ceny netto należy doliczyć opłatę za pozostałe świadczenia)

Aukcja odbędzie się w dniu 03.02.2015 r. w siedzibie Spółki, ul. Rawska 33.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 800,00zł

w kasie ZGM Sp. z o. o. najpóźniej w dniu aukcji (przed godziną rozpoczęcia

aukcji). Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w aukcji tylko na jeden

lokal. Dodatkowych informacji udziela dział administracji ZGM – pok. nr 7

w godz. 7 – 15, telefon kontaktowy:

46/833-21-42, lub 833-26-53 wew.15. Lokale można oglądać, po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu i godziny, do dnia 02.02.2015 r.

Zasady aukcji określa Regulamin dostępny dla zainteresowanych w siedzibie ZGM.

Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania

bez podania przyczyny.

Zobacz również